توجه فرمایید قیمت درج شده برای کل دوره نمایشگاه می باشد.